online casino um echtes geld spielen

Feiertag 1.11. Bundesländer

Feiertag 1.11. Bundesländer Swißcasino

Feiertag BundeslГ¤nder similar documents. Nationale Sonderthemen 15 vvdloppersum.nl 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Feiertag BundeslГ¤nder похожие документы. Nationale Sonderthemen 15 vvdloppersum.nl 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Staatsfeiertag. Feiertag BundeslГ¤nder. Wenn Sie nun in einem Online-Casino registriert sind, dass Ihnen Euro auch 50 gratis auf dein Online Spielerkonto. BundeslГ¤nder. Feiertag BundeslГ¤nder. Die Regierungschefs der LГ¤nder erwarten vom Bund Hilfen bei der bis Uhr Sa., So. und Feiertage: bis Uhr nach. or tail of the Feiertag BundeslГ¤nder conversation. So now, because of that read more, Heads or Tails is looking for a new currency rotation specialist.

Feiertag 1.11. Bundesländer

Feiertag BundeslГ¤nder похожие документы. Nationale Sonderthemen 15 vvdloppersum.nl 16 Tarif BundeslГ¤nder Schulferien (NГ–, Wien) Fr. Staatsfeiertag. BundeslГ¤nder. Feiertag BundeslГ¤nder. Die Regierungschefs der LГ¤nder erwarten vom Bund Hilfen bei der bis Uhr Sa., So. und Feiertage: bis Uhr nach. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your.

Muiden alojen opintokokonaisuudet min. Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa. Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla 0—5.

Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p. Valintahaastattelua ei järjestetä, jos muiden hakukriteereiden perusteella nähdään, että haastattelu ei vaikuttaisi hakijoiden valintaan taikka heidän keskinäiseen järjestykseensä.

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen.

Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt.

Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä. Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa.

Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Avoimen väylän haussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla sekä näyttöreitillä. Hakija huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa.

Todistusvalinta on näyttöreittiin nähden ensisijainen valintatapa. Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa.

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan mukaisesti. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa painotettu aine historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia.

Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat. Näyttöreitillä valitaan opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet taitavansa yhteiskuntatutkimuksen opiskelua ja joilla on kiinnostus kyseiselle alalle.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.

Kurssi on suoritettava keväällä joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään Kevään jaksototeutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen tarkemmat tiedot löydät tästä linkistä.

Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille.

Jos hakija ei ole saanut sähköpostia Haastattelut pidetään Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika.

Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi. Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti.

Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä. IB- tai EB-tutkinnon keväällä suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella predicted grades -arvosanat yhteispisteineen.

Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta.

Valinnan perustana käytetään YKTP01 J ohdatus yhteiskuntatutkimukseen 5 op jaksosta annettua vertailulukua. Jos kyseessä on hakijan yhteishaussa asettama ensisijainen hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa, korotetaan vertailulukua 10 pisteellä.

Tämän jälkeen hakijat asetetaan heidän vertailulukunsa mukaiseen järjestykseen. Jonon ensimmäiseksi asetetaan eniten pisteitä saanut hakija ja viimeiseksi vähiten pisteitä saanut.

Haastatelluista hakijoista kaikki vähintään 5 pistettä saaneet valitaan opiskelijoiksi. Mikäli haastatteluun kutsutuista alle 20 on valittavissa, siirretään enintään 10 aloituspaikkaa yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän haun valintajonoihin.

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Pääsääntöisesti liitteitä ei kumminkaan pyydetä.

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan todistusvalintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita. Näyttöreitillä ei ole varasijoja. Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä Tarkemmat ohjeet päivitetään ennen tulosten julkistamista sivulle valintakokeiden näyttöpalvelu Tampereen yliopisto.

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan vuoden siirtohaussa enintään 10 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin heidän aikaisempien opintojen perusteella.

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä.

Hakijoilta edellytetään haettavan koulutuksen tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valinnassa eduksi ovat tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset.

Opintorekisteriotteiden lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Valintajono 1. Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat sisäinen siirto.

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi ja ylempi korkeakoulututkinto Tampereen yliopistossa, voi hakea koulutuksensa vaihtoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa suoritettavaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tai humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijan suorittamien yhteiskuntatutkimuksen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3. Valinnassa ratkaisevat opintosuoritukset, opintomenestys sekä hakijan esittämät perustelut.

Valintajono 2. Siirto-opiskelijahaussa voi hakea henkilö, joka suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Hakijan siirron perusteena olevaa opiskeluoikeutta tulee olla jäljellä siten, että hän pystyy sen puitteissa suorittamaan tutkintoon vaadittavat opinnot.

Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteet ovat mukana yliopistojen yhteisessä siirtohaussa, jossa ei ole valtakunnallista hakukohdemäärärajoitusta.

Huomioithan, että hakukohteista enintään kaksi voi olla Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteita. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista.

Siirtohaussa sinun tulee liittää hakemukseesi:. T arkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä.

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku. Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Kehitämme sivustoamme jatkuvasti ja kaikki palaute on arvokasta. Kerrothan myös, jos huomaat sivustolla virheitä.

Jos toivot, että vastaamme viestiisi, muista liittää mukaan sähköpostiosoitteesi. Koulutuksiimme liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä suoraan admissions.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutus. Tampereen yliopisto. Koulutuksen kuvaus. Näin haet. Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa.

Koulutustyyppi Alempi ja ylempi korkeakoulututkinto. Kaupunki Tampere. Koulutuksen sisältö. Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta. Opintojen rakenne.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. As these are Sundays anyway, they have been left away by the other states, nor counted in the table above the state of Hesse even declared all Sundays public holidays.

A couple of days are designated stille Tage quiet days by state legislation, which regularly means that public dancing events, music at inns if live or if not much quieter than usual etc.

One de facto public holiday not determined by law, because it is always on a Sunday, but with officially organized celebrations is a quiet day:.

In a limited number of cases — apart from All Saints which, however, has long been associated in popular understanding with remembrance of the dead.

The status of quiet days is also given to festivities joyous in nature: in Hesse, the highest Christian holidays are half-quiet days until midday and in Rhineland-Palatinate, Easter Sunday and Christmas Day are two-thirds-quiet days until 16 o'clock.

For details see the German article on the dancing ban. A yet third category that may, sometimes, be called "holidays" in a sense are the "flag days" Beflaggungstage.

Only the very highest institutions, and the military, use the national flags at every day, so the directives when flags are to be displayed mark the days in question as special.

Frequently flags are ordered ad hoc to be shown at half-mast in cases of national mourning. Either Carnival Monday " Rosenmontag " or Mardi Gras is a de facto holiday in some towns and cities in Catholic western and southern Germany which have a strong Carnival tradition.

Also, Christmas-Eve is developing into a sort of semi-holiday: from the middle of the afternoon, it is practically treated as a holiday, and while in the morning shops are still open, working for other businesses apart from those that work even on holidays is becoming more and more unusual; schools are closed in any case.

By taking only one day's leave, employees can have a four-day weekend. In parts of Germany, it has its own local customs. From Wikipedia, the free encyclopedia.

Wikipedia list article. This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources.

Unsourced material may be challenged and removed. This article may be expanded with text translated from the corresponding article in German. September Click [show] for important translation instructions.

View a machine-translated version of the German article. Machine translation like DeepL or Google Translate is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia.

Do not translate text that appears unreliable or low-quality. If possible, verify the text with references provided in the foreign-language article.

You must provide copyright attribution in the edit summary accompanying your translation by providing an interlanguage link to the source of your translation.

A model attribution edit summary Content in this edit is translated from the existing German Wikipedia article at [[:de:Feiertage in Deutschland]]; see its history for attribution.

For more guidance, see Wikipedia:Translation. Retrieved 24 January Retrieved 20 June Retrieved 28 February Retrieved 19 June Retrieved 24 February European Union.

Categories : Public holidays in Germany Lists of public holidays by country. Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles to be expanded from September All articles to be expanded Articles needing translation from German Wikipedia Use dmy dates from January Namespaces Article Talk.

Views Read Edit View history.

Feiertag 1.11. Bundesländer - Feiertag 1.11. Bundesländer similar documents

Allen Neukunden spendiert das Online Casino derzeit ohnehin recht beachtliche Boni, und natürlich kommen auch Stammspieler auf ihre Kosten. Ist das wahr? Advent St. Category: best us online casino LottoDe Posted on Feiertag 1.11. BundeslГ¤nder

Feiertag 1.11. Bundesländer Video

Schönen Feiertag 🚲 Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Do not translate text that appears unreliable or low-quality. Tutkinto-ohjelmasta valmistut asiantuntijaksi, joka ymmärtää sosiaalista maailmaa ja osaa tarvittaessa toimia muutoksen edistäjänä. Mikäli haastatteluun kutsutuista alle 20 on valittavissa, siirretään enintään 10 aloituspaikkaa yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän haun valintajonoihin. Hae yhteishaussa. Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa. T arvitset haastattelussa tietokoneen, luotettavan internet-yhteyden, mikrofonin, kaiuttimet Beste Spielothek in Erlbach-Kirchberg finden kameran. Unsourced material may be challenged and removed. Feiertag 1.11. BundeslГ¤nder

Pisteiden mennessä tasan valitaan kaikki tasatilanteessa olevat hakijat. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteissa edellytettävä opintokokonaisuus.

Hakemuksen liitteenä toimitettavissa todistuksissa tai rekisteriotteissa on oltava opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät.

Hakijalle eduksi on, jos hän on suorittanut tutkintoon kuuluvia kieliopintoja ja vapaasti valittavia opintoja.

Valintaprosessin voi sisältyä valintahaastattelu. Tutkintoon sisällytettävistä muista opintosuorituksista annetaan pisteitä seuraavasti:.

Muiden alojen opintokokonaisuudet min. Haastatteluaikaa ei voi vaihtaa. Valintahaastattelu pisteytetään asteikolla 0—5.

Haastattelussa arvioidaan hakijan opintosuorituksiin perustuvaa osaamista 3 p. Valintahaastattelua ei järjestetä, jos muiden hakukriteereiden perusteella nähdään, että haastattelu ei vaikuttaisi hakijoiden valintaan taikka heidän keskinäiseen järjestykseensä.

Hakukohteeseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku. Tampereen yliopistoon voit hakea avoimen väylän haun kautta enintään kahteen hakukohteeseen.

Katso lisätietoja avoimen väylän haun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle esitetyt liitepyynnöt. Lisäksi sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi erillisellä liitteellä.

Valinnassa huomioidaan sellaiset opintosuoritukset, jotka näkyvät liitteiden palautuspäivämäärään mennessä toimitetussa opintosuoritusotteessa.

Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Avoimen väylän haussa ei ole yleensä varasijamenettelyä.

Avoimen väylän haun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku. Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava Tampereen yliopistoon viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Yhteishaussa yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan opiskelijoita todistusvalinnalla sekä näyttöreitillä. Hakija huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa.

Todistusvalinta on näyttöreittiin nähden ensisijainen valintatapa. Ylioppilastodistuksen perusteella tehtävässä valinnassa valitaan opiskelijaksi 58 ensikertalaista hakijaa.

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan mukaisesti. Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee äidinkielen arvosana ja sen jälkeen tarvittaessa painotettu aine historia, yhteiskuntaoppi, psykologia tai filosofia.

Jos pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat. Näyttöreitillä valitaan opiskelijoita, jotka ovat osoittaneet taitavansa yhteiskuntatutkimuksen opiskelua ja joilla on kiinnostus kyseiselle alalle.

Näyttöreitillä hakemisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen.

Kurssi on suoritettava keväällä joko Tampereen tai Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa siten, että suoritusmerkintä on opintosuoritusrekisterissä viimeistään Kevään jaksototeutukselle ei myönnetä hyväksilukuja aiemmilla tai muissa yliopistoissa tehdyillä opintosuorituksilla.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen perusopintojen vaatimuksien mukaisen opintojakson YKTP01 Johdatus yhteiskuntatutkimukseen tarkemmat tiedot löydät tästä linkistä.

Haastatteluun kutsutaan 40 henkeä. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Tieto mahdollisesta haastatteluun pääsystä lähetetään kaikille näyttöreitin valintaan osallistuneille hakijoille.

Jos hakija ei ole saanut sähköpostia Haastattelut pidetään Haastattelukutsussa yksilöidään kunkin hakijan haastatteluaika. Haastattelun yhteydessä sinun tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytesi.

Ylioppilastodistus pisteytetään yhteiskuntatieteellisen alan pisteytyksen mukaisesti. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

IB- tai EB-tutkinnon keväällä suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella predicted grades -arvosanat yhteispisteineen.

Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Valinnan perustana käytetään YKTP01 J ohdatus yhteiskuntatutkimukseen 5 op jaksosta annettua vertailulukua.

Jos kyseessä on hakijan yhteishaussa asettama ensisijainen hakukohde korkeakoulujen yhteishaussa, korotetaan vertailulukua 10 pisteellä.

Tämän jälkeen hakijat asetetaan heidän vertailulukunsa mukaiseen järjestykseen. Jonon ensimmäiseksi asetetaan eniten pisteitä saanut hakija ja viimeiseksi vähiten pisteitä saanut.

Haastatelluista hakijoista kaikki vähintään 5 pistettä saaneet valitaan opiskelijoiksi. Mikäli haastatteluun kutsutuista alle 20 on valittavissa, siirretään enintään 10 aloituspaikkaa yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän haun valintajonoihin.

Hakukohde on mukana korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa ja siihen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.

Hakija voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen täyttämisen yhteydessä sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt.

Tarkistathan liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle. Pääsääntöisesti liitteitä ei kumminkaan pyydetä. Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan todistusvalintajonossa varasijajärjestyksessä seuraava hakija ensikertalaisille varatut paikat huomioiden, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita. Näyttöreitillä ei ole varasijoja. Todistusvalinnan osalta tulokset julkaistaan viimeistään Muutoin valinnan tulokset julkaistaan viimeistään Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus saada koevastauksensa nähtäväksi 14 päivän ajan edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä Tarkemmat ohjeet päivitetään ennen tulosten julkistamista sivulle valintakokeiden näyttöpalvelu Tampereen yliopisto.

Tähän hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat opiskelijat sekä muista suomalaisista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan ylempään korkeakoulututkintoon yhteishaun hakuaikana Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä siirtohaun hakukohteessa opiskelijaksi vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutukseen valitaan vuoden siirtohaussa enintään 10 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin heidän aikaisempien opintojen perusteella.

Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä.

Hakijoilta edellytetään haettavan koulutuksen tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valinnassa eduksi ovat tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset.

Opintorekisteriotteiden lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Valintajono 1. Tampereen yliopistossa koulutusta vaihtavat sisäinen siirto.

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa alempi ja ylempi korkeakoulututkinto Tampereen yliopistossa, voi hakea koulutuksensa vaihtoa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa suoritettavaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tai humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoon.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakijan suorittamien yhteiskuntatutkimuksen opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3. Valinnassa ratkaisevat opintosuoritukset, opintomenestys sekä hakijan esittämät perustelut.

Valintajono 2. Siirto-opiskelijahaussa voi hakea henkilö, joka suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavia opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa.

Hakijan siirron perusteena olevaa opiskeluoikeutta tulee olla jäljellä siten, että hän pystyy sen puitteissa suorittamaan tutkintoon vaadittavat opinnot.

Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteet ovat mukana yliopistojen yhteisessä siirtohaussa, jossa ei ole valtakunnallista hakukohdemäärärajoitusta.

Huomioithan, että hakukohteista enintään kaksi voi olla Tampereen yliopiston siirtohaun hakukohteita. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista.

Siirtohaussa sinun tulee liittää hakemukseesi:. T arkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden lataamista hakulomakkeelle.

Siirtohaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Kehitämme sivustoamme jatkuvasti ja kaikki palaute on arvokasta.

Kerrothan myös, jos huomaat sivustolla virheitä. Jos toivot, että vastaamme viestiisi, muista liittää mukaan sähköpostiosoitteesi. Koulutuksiimme liittyvissä kysymyksissä olethan yhteydessä suoraan admissions.

Yhteiskuntatutkimuksen koulutus. Tampereen yliopisto. Koulutuksen kuvaus. Näin haet. Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa.

Retrieved 28 February Retrieved 19 June Retrieved 24 February European Union. Categories : Public holidays in Germany Lists of public holidays by country.

Hidden categories: CS1 German-language sources de Articles with short description Articles needing additional references from May All articles needing additional references Articles to be expanded from September All articles to be expanded Articles needing translation from German Wikipedia Use dmy dates from January Namespaces Article Talk.

Views Read Edit View history. Help Community portal Recent changes Upload file. Download as PDF Printable version. Wikimedia Commons. New Year's Day.

Heilige Drei Könige. Women's Day [1]. Easter Sunday — 2d. Tag der Arbeit. Ascension Day. Christi Himmelfahrt. Corpus Christi.

Assumption Day. Mariä Himmelfahrt. World Children's Day. Y 10 [2]. German Unity Day. Tag der Deutschen Einheit. Reformation Day 6. All Saints' Day.

Repentance and Prayer Day 7. Second Wednesday before the First Advent. Christmas Day. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Public holiday only in the Catholic district of Eichsfeld.

Public holiday only in approx. One-time public holiday in all states, including those not normally observing Reformation Day, to mark the th anniversary of the Reformation in Public holiday in all states until The holiday was discontinued with introduction of nursing care insurance.

Saxony is the only state where employers do not have to pay for nursing care insurance paid by employees in that state and where the holiday is still kept.

The outcome of coin flipping has been studied by the mathematician and former magician Persi Diaconis and his collaborators. Die Feiertage Bayern sind daher in der Überzahl. Versuche, mit den zehn Freispielen und den goldenen Chips einen hohen Gewinn zu generieren. Die Dinge haben sich seit dem Start oder der Gründung des allerersten Online-Casinos radikal verändert. Das bedeutet allerdings auch, dass in der Welt von Casino Der Neue 50er und gewinnt Jahr nach. Haben Sie jemals davon Beste Spielothek in Emmingen finden, Kopfgeldjäger, Entdecker oder Parship App Android zu werden? Das Schöne an uns, Spinia, ist, dass wir Ihnen eine umfassende, ganzheitliche Erfahrung bieten, Online Glücksspiel war noch nie so individuell auf Ihren Geschmack zugeschnitten wie heute! Vielerorts wird die damit Beste Spielothek in GroГџ Corbetha finden Gräbersegnung bereits am Nachmittag von Allerheiligen, dem arbeitsfreien staatlichen Feiertag, vorgenommen. LottoDe Ist Lotto24 Betrug? Nachfolgend sind die vorhandenen Möglichkeiten, die über die reinen Vorberichte hinausgehen, kurz aufgezählt:. FEIERTAG BUNDESLГ¤NDER vvdloppersum.nl​online/vvdloppersum.nl einem solche Sunmaker Promocode. ZunГchst werden auf die Registrierung Deposit Bonus Code wird es Https://​vvdloppersum.nl, TГgliche GlГcklicherweise BundeslГ¤nder die Auswahl an geraderaus, was ihr zum Thema SwiГџcasino. Letzte Artikel. Casinotricks24 · Lose Bestellen · Dead Island Diamanten · Feiertag BundeslГ¤nder · Neu De Erfahrungen. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your. Fibonacci Sequenz · Beste Spielothek in Winden am See finden · Feiertag ​19 BundeslГ¤nder · Beste Spielothek in Althexenagger finden · Kontoauszug. Wer sich mehr mit diesem Thema befassen Eintracht Frankfurt KГ¶ln 2020, kann hier einen interessanten Artikel finden. Die besten Wetten und Analysen mit der höchsten Trefferquote Fifa 18 Angebote es nur bei uns! Nun habe ich ein Inkasso Unternehmen am Hals mit überteuerten Gebühren. Scegli un dizionario. Spielothek Kaiserslautern bieten wir z. The outcome of coin flipping has been studied by the mathematician and former magician Persi Diaconis and his collaborators. Ungefähr die Hälfte der Feiertage in Deutschland ist beweglich. Learn more here Superliga. Das geschieht vollautomatisch. Dann erst der Hinweis zur Altersverifikation. Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Doch Beste Spielothek in PerdГ¶hl finden die Sportwetten bei jedem Buchmacher anders, was Quotierung und Wettmärkte angeht. Haastattelukutsu toimitetaan hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään Assumption Day. Retrieved 20 June Valintahaastattelu Beste Spielothek in Karbow finden asteikolla 0—5. Kaikkia hakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Thus all Sundays are, in a manner, public holidays Beste Spielothek in Jamitzow finden but usually not understood by the term "holiday" except for, normally, Easter Sunday and Pentecost Sunday. Kaupunki Tampere. Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä koulutuksen opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Reformation Day 6. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmasta antaa jatko-opintokelpoisuuden lähinnä yhteiskuntatieteiden alalle.

2 Comments

  • Gardasho says:

    Es ist Meiner Meinung nach offenbar. Versuchen Sie, die Antwort auf Ihre Frage in google.com zu suchen

  • Gukora says:

    Ich entschuldige mich, aber meiner Meinung nach sind Sie nicht recht. Es ich kann beweisen. Schreiben Sie mir in PM.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *